Ingesloten hoektand

Hoektanden breken doorgaans spontaan door rond het elfde levensjaar. De hoektanden vormen de afscheiding tussen de snijtanden en de kiezen, zowel in de boven- als in de onderkaak. Ze hebben een belangrijke functie voor het gebit en de ontwikkeling. De hoektand ondersteunt bovendien in de bovenkaak de lip en is daardoor bepalend voor het aanzicht van de mond en de lach.

Als een hoektand niet doorbreekt kan de tandarts of orthodontist vaststellen waar deze hoektand zich globaal in de kaak bevindt. De hoektand kan zich aan de lipzijde of aan de gehemeltezijde van de bovenkaak bevinden. Een röntgenfoto kan de locatie en de positie van de hoektand voorspellen. Een cone-beam CT geeft exacte positionele informatie. Dit biedt de kaakchirurg informatie om te bepalen wat de beste operatieve manier is om de hoektand vrij te leggen en zichtbaar te maken.

Mogelijks belet de melkhoektand de spontane doorbraak van de definitieve hoektand. Dan volstaat het deze te verwijderen zodat de defintieve hoektand vervolgens binnen een half jaar tot een jaar kan doorbreken.

Indien er onvoldoende ruimte is in de tandenboog is voor de hoektand, zal eerst plaats gemaakt worden door het aanbrengen van blokjes op de tanden. Vervolgens kan via operatieve ingreep de hoektand vrijgelegd worden. De kaakchirurg kan een slotje of een metalen draadje aan de hoektand bevestigen zodat hieraan door de orthodontist langzaam “getrokken” kan worden (gesloten eruptie). Een andere behandeling kan zijn dat de kaakchirurg de nog niet doorgebroken hoektand permanent vrijlegt met behulp van een venstertje (open eruptie). Opdat het tandvlees niet onmiddellijk over de tand heen zou groeien wordt gedurende een tweetal weken een wondverband ter plaatse gelaten.

Hechtingen verwijderen
Meestal wordt het tandvlees gehecht met materiaal dat vanzelf oplost. Algemeen genomen neemt dit proces veertien

dagen in beslag. Af en toe wordt gehecht met materiaal dat verwijderd moet worden. Dan krijgt u een controle-afspraak. Het wondverband wordt zodanig aangebracht dat men nadien normaal kan functioneren zonder loslaten van het verband. In de regel wordt dit verband verwijderd door de orthodontist op de eerstvolgende controle-afspraak. Moest dit verband vroegtijdig loslaten, is het raadzaam de dienst MKA te contacteren om een afspraak vast te leggen teneinde een nieuw wondverband aan te leggen.

Pijn
De verdoving is meestal na een viertal uur uitgewerkt. Het is raadzaam een pijnstiller te nemen alvorens de verdoving

uitgewerkt is. Klassiek wordt ibuprofen voorgeschreven. Deze pijnstiller neemt men driemaal daags in met de maaltijd en mag gecombineerd worden met dafalgan, dewelke tussen de maaltijd door en voor het slapengaan kan ingenomen worden.   1

 

Zwelling
Indien de hoektand aan de lipzijde gelegen is kan door de operatie kan de lip en wang opzwellen. De zwelling neemt

klassiek toe in volume gedurende de eerste 48 uur na de ingreep. Nadien zal deze over het verloop van een week tijd, geleidelijk aan weg te trekken. Soms kan een bloeduitstorting in de wang, de huid blauw en vervolgens geel aankleuren. De zwelling zal dan iets langer aanhouden. Dit kan eventueel ook gepaard gaan met lichte temperatuursverhoging.

 

Poetsen en spoelen
Het is beter de dag van de ingreep de mond zo weinig mogelijk te spoelen. Vanaf de dag na de ingreep is het

aangeraden om tweemaal daags zo grondig als mogelijk de tanden te poetsen. Ook de wonde kan lichtjes geborsteld worden. Na het poetsen kan aanvullend gespoeld worden met een mondspoelmiddel. Na een tiental dagen mag het gebruik van het mondspoelmiddel gestaakt worden.

Eten en drinken
De verdoving is meestal na een viertal uur uitgewerkt. Daarna mag u eten en drinken. De dag zelf, is het eerder

tegenaangewezen om zeer warm voedsel te nemen. Dit kan aanleiding geven tot nabloeden. Daags na de ingreep kan het habitueel voedingspatroon hernomen worden. Roken is nadelig voor de wondgenezing en kan dus best vermeden worden tot vijf dagen na de ingreep.

Ijs aanleggen
We adviseren de geopeerde regio te koelen door uitwendige ijsapplicatie gedurende 24 uur. Dit om de zwelling zoveel als

mogelijk te beperken. Het ijs hoeft niet continu te worden aangelegd, maar à rato van twintig minuten per uur.

Nabloeding
Een forse nabloeding kan gestopt worden middels het aanbrengen van een bijtgaasje op de wonde. Daarna dient het

gaasje een twintigtal minuten ter plaatse te blijven door met redelijke kracht de kaken op elkaar te houden. Belangrijk is dat u druk op de wonde uitoefent.

Contact opnemen:
Het is verstandig contact op te nemen met de dienst MKA als:
• u koorts maakt boven de 39°Celsius
• de pijn en of zwelling na een vijftal dagen niet afneemt, maar eerder toeneemt
• de wonde fors blijft bloeden, nadat meermaals een half uur druk werd uitgeoefend op de wonde Tussen 08.00 uur en 18.00 uur op het nummer 016/209190
Tussen 18.00 uur ‘s avonds en 08.00 uur ‘s morgens via het nummer van de spoeddienst 016/209280